’t Aol’ Volk Emmen, 1 mei en 7-8 mei tentoonstelling “Pracht in Dracht”

1 mei 2022 t/m 8 mei 2022

Van 30 april t/m 26 juni heeft  ’t Aol’ Volk – Emmen, een tentoonstelling in het CBK-gebouw (Centrum Beeldende Kunst) in het Rensenpark (vroegere dierentuin) in Emmen. In een aantal weekenden besteden de verschillende commissies van ’t Aol’ Volk aandacht aan hun activiteit.

Weekendprogrammering: 1 mei en 7-8 mei

1 mei Folkloristische dansgroep

7-8 mei Kledingshow

Website: aolvolk-emmen.nl