’t Aol’ Volk Emmen, 14-15 mei en 21-22 mei tentoonstelling “Pracht in Dracht”

14 mei 2022 t/m 22 mei 2022

Van 30 april t/m 26 juni heeft  ’t Aol’ Volk – Emmen, een tentoonstelling in het CBK-gebouw (Centrum Beeldende Kunst) in het Rensenpark (vroegere dierentuin) in Emmen. In een aantal weekenden besteden de verschillende commissies van ’t Aol’ Volk aandacht aan hun activiteit.

Weekendprogrammering: 14-15 mei en 21-22 mei

14-15 mei Jeugd- en Kinderdansgroep en spelletjes

21-22 mei Toneelgroep ’t Aol’ Volk

Website: aolvolk-emmen.nl